سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامرضا یادگارزاده – مدیر اجرایی گروه ارزشیابی آموزشی مرکز مطالعات سازمان سنجش
حسین رحیمی – معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده:

امروزه اطلاعات و فناوری اطلاعات آنچنان بر جنب ههای مختلف زندگی سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نم یتوان از آن غفلت کرد. تأثیر اطلاعات و فناوری اطلاعات هم از جهت ایجاد فرص تهای طلایی جدید و هم از نظر چال شهای سازمانی قابل مطالعه است. یکی از حوز ههای مهم که به شدت تحت تأثیر اطلاعات و فناوری اطلاعات قرار گرفته آموزش عالی است. از سا لهای ١٩٨٠ که زمزم ههای فناوری اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی مطرح شد محافل دانشگاهی جزء اولین گرو ههایی بودند که دست به بررس یهای نظری و عملی در این حوزه زدند. هدف مقاله حاضر بررسی چال شها, تحولات, فرصتها و تهدیدهایی که آموزش عالی و دانشگا هها در جامعه اطلاعاتی با آن روبرو هستند, است. ابتدا بحثی در خصوص تعریف جامعه اطلاعاتی و سیر تحولی آن, تعریف اطلاعات و بیان اهمیت آن ارایه می شود. سپس, تحولات آموزش عالی, نقش اطلاعات و فناوری اطلاعات در تحولات آموزش عالی, آموزش عالی در عصر اطلاعات و چال شهای پی شرو, فرص تهای آموزش عالی در عصر اطلاعات و تهدیدهایی که با آن روبرو است مورد بحث قرار می گیرد. در پایان بحثی درخصوص اطلاعات و فناوری اطلاعات در آموزش عالی کشورمان ارائه می شود.