سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ملک محمدی فرادنبه – جمعیت هلال احمراستان چهارمحال و بختیاری
مهشید فرج زاده – جمعیت هلال احمراستان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمرکه برای کمک بی طرفانه به مجروحان جنگی شکل گرفـت باپـشتوانه ملـی وبـین المللی خودتلاش می کند تارنج رادرهرکجای جهان تسکین بخشد وازآن جلوگیری کند . هدف نهضت محافظت ازجان وسلامتی نوع بشر و تضمین کرامت انـسانهاست . نهـضت ، درک متقابـل ، دوسـتی، همکـاری و صـلح پایـدار میـان ملـت هـا تـرویج مـی دهد . آموزش درسطوح عمومی ( ترویج فرهنگ ایمنی وخود امدادی ) و تخصصی از وظایف بنیادین جمعیت هـلال احمـردربخش امدادونجات قلمدادمی شود . علاوه بربرنامه ریزی واجرای برنامههای آموزشی می بایست ازکلیه عملیات امـدادونجات بـه عنـوان فرصتی برای انتقال دانش وتجارب وآموزش دیگران بهره برداری نمود . همچنین اجرای مانورروش شایعی بـرای ارزیـابی وپـایش برنامه مقابله وعملیات دربلایا دریک جامعه می باشد مانورمی تواند برای ارزیابی اجزای مختلف یک برنامه اسـتفاده شـود مثـل مخابرات، فرماندهی ، آموزش وغیره . انواع مختلفی ازمانوروجوددارد ، که هرکدام برای هدف خاصی طراحی می شوند . ماامدادگران جمله معروفی داریم که می گوید »: حادثه خبرنمی کند .« این جمله بدان معنی است که هرلحظه بایدآماده باشـیم تابـاحوادث پیش بینی نشده مقابله کنیم . کشورپهناورمادرمنطقه حادثه خیزجهان واقع شده است . هرروزدراخبارورسانه هامی خـوانیم ومـی شنویم که درناحیه ای ازکشورحادثه ناگواری رخ داده است . گاه زمی ن لرزه ویرانگری ، مردم رابه سوگ مـی نـشاند وگـاه سـیل بنیان کنی ، هستی عده ای را فنا می کند . دراین تحقیق سعی شده است تاثیر اجرای مانورهـا وآموزشـهارا دربـین مـردم بـرای بالابردن سطح آگاهیهایشان بررسی کرد . این تحقیق شبه تجربی است وابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه کـه توسـ ط محققـین تهیه شده است . برای بررسی میزان تغییرات دردانش افرادشرکت کننده بااسـتفاده ازآزمـون t -student کـه بـرای گروههـای همبسته استفاده می گردد به این ترتیب که گروه آزمایشی وگروه گواه به جای اینکه دوگروه مستقل وجداگانـه باشـند ، ازیـک گروه تشکیل شده اند . بدین ترت یب که گروه موردمطالعه یک باربه عنوان گروه آزمایشی وباردیگربه عنوان گروه گواه منظور می شود ودو مشاهده درموردگروه واحدی ازافراد انجام می گیرد . برای مقایسه نتایج حاصل از دو مـشاهده ، مـی تـوان آزمـون t بـا استفاده ازتفاوت نمره ها رابه کاربرد . نتایج حاصل این است که باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی کتـاب هـای درسـی ، صدا و سیما، پخش فیلمهای آموزشی، برگزاری مانورهای چگونگی مقابله بازلزله، سیل، آتش سوزی و …. وهمچنین آموزش امداد وکمکهای اولیه، نظارت هر چه بیشتر در زمینه ساخت وسازها توسط مهندسین ناظر و نهادهای مربوطه، اقدام های پیشگیرانه را در مواجهه با بلایای طبیعی به عمل آورد .