مقاله آموزش غيرحضوري در نظام هاي آموزشي و امکان سنجي اجرا در آموزش هاي عقيدتي، سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: آموزش غيرحضوري در نظام هاي آموزشي و امکان سنجي اجرا در آموزش هاي عقيدتي، سياسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش غيرحضوري
مقاله نظام هاي آموزشي
مقاله امکان سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حميدزاده محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: خوشي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين پژوهش به منظور امکان سنجي و بررسي موضوعات آموزش غيرحضوري در نظام آموزش هاي عقيدتي، سياسي، جايگاه و شيوه هاي اجراي آن انجام شد.
روش ها: براي پاسخ به سوال هاي تحقيق، مطالعاتي در دو بخش کتابخانه اي (نظري) و ميداني (پيمايشي) با حجم ۱۰۰ نفر نمونه متشکل از کارشناسان، مديران و مربيان عقيدتي، سياسي انجام گرفت.
يافته ها: ۹۰% افراد اجراي آموزش هاي عقيدتي- سياسي را به صورت ترکيبي (حضوري و غيرحضوري) مورد تاييد قرار دادند. ۴۷% افراد دروس عقايد، ۶۴% دروس احکام، ۶۵% دروس معارف، ۸۵% دروس تاريخ اسلام، ۴۹% دروس اخلاق، ۷۸% دروس دانش سياسي و ۷۶% دروس نظام دفاعي را براي غيرحضوري شدن مورد تاييد قرار دادند. ۳۴% از نمونه آماري دوره هاي بدو خدمت، ۷۵% دوره تداوم، ۷۱% دوره هاي طولي و ۷۳% دوره هاي بصيرت را براي غيرحضوري شدن مناسب دانستند. ۸۱% افراد آموزش غيرحضوري را براي گروه فرماندهان و مديران، ۸۲% براي گروه عموم مديران، ۵۹% براي گروه عموم نيروها و ۹۱% براي گروه اساتيد و مربيان مناسب تشخيص دادند.
نتيجه گيري: براي استقرار نظام آموزش غيرحضوري، به ويژه استقرار آن در داخل نظام سنتي (حضوري)، آمادگي در زمينه-هاي گوناگون لازم است.