سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا نیکنام – دانشجوی دروه دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله به سواد فناوریه به عنوان یک ضرورت قرن بیست و یکمی برای کلیه شهروندان جامعه پرداخته می شود. برای این منظور دز ابتدا تعریف ها و تعابیر مختلفی که از فناوری و سواد فناوریه ارئه شده است مطرح می گردد. این کثرت تعاریف ناشی از مواضع و رویکردهای مختلفی است که در پرداختن به این مفاهیم وجود دارد. با این حال دو دسته مجزا در پژوهش ها و تحقیق های مرتبط با رویکردهای برنامه درسی در آموزش فناوری مشهود است که در بخش دیگر بدان پرداخته شده است. مفهوم قابلیت فناورانه به عنوان هدف عمده آموزش فناوری در ادامه کار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. درادامه به رویکرد های مطرح در زمینه آموزش فناوری در مقطع ابتدایی پرداخته می شود و از آنجا که وجه اشتراک همه آنها توجه به فعالیت علمی است، به تشریح یک مدل مفهومی برای یادگیری در آموزش فناوری و مبتنی بر فعالیت علمی به عنوان فرایند حل مساله خلاق پرداخته می شود و به توضیح این خواهیم پرداخت که چگونه از خلال این فعالیت اهداف دوره ابتدایی قابل تحقق است.