مقاله آموزش كارآفريني در دانشگاه ها: (چهارچوبي براي برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي كارآفريني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: آموزش كارآفريني در دانشگاه ها: (چهارچوبي براي برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي كارآفريني)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله برنامه کارآفريني
مقاله آموزش كارآفريني
مقاله برنامه ريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني محمدنقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق تهيه چهارچوبي براي طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي آموزش كارآفريني در دانشگاه ها بوده است. نوع تحقيق توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري آن دو گروه فعال در دانشگاه هاي دولتي است كه در اجراي طرح «كاراد» مراكز كارآفريني در آنها تشكيل شده است (اعضاي هيات علمي، مديران). بر اساس جدول نمونه گيري «مورگان و كوهن» تعداد ۲۶۹ نفر (شامل ۱۰۲ نفر از مديران و ۱۶۷ نفر از اعضاي هيات علمي) با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب گرديد. با انجام مطالعات اوليه و مصاحبه هاي اكتشافي مولفه هاي اوليه در زمينه موضوع شناسايي و در يك ساختار منظم (مدل اوليه) قرار گرفت. با استفاده از اين مولفه ها پرسشنامه اي تهيه و پس از به دست آوردن روايي و اطمينان از اعتبار آن (۰٫۷۹۵)، داده ها از نمونه هاي مورد مطالعه جمع آوري گرديد. اين داده ها با توجه به سوالات تحقيق و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي چون آزمونt  تك گروهي و تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه در برنامه هاي كارآفريني براي آماده سازي دانش آموختگان کارآفرين در دانشگاه ها، بايد به ۲۰ عامل در چهار دسته مولفه اصلي (فلسفه و اهداف، مباني نظري، مولفه هاي برنامه كار آفريني و عوامل محيطي) توجه شود و نيازهاي گروه هاي مورد بررسي در اين زمينه متفاوت است. در نهايت بر اساس يافته هاي تحقيق چارچوبي براي طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي آموزش كارآفريني پيشنهاد شد.