مقاله آموزش مبتني بر شايستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۷۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: آموزش مبتني بر شايستگي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي
مقاله آموزش
مقاله نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شصتي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين امروزه رقابت شديد و تغييرات فناوري، فشار روز افزون بر سازمان ها و شيوه متنوع آن ها در افزايش بهره وري نيروي انساني وارد مي سازند. اکنون از نيروي کار انساني انتظار مي رود، تاثير بيشتري بر توليدات و خدماتي که ارايه مي دهند داشته باشند. اين درست همان چيزي است که موجب شده در محيط رقابت، شايستگي اهميت يابد. اصطلاح شايستگي براي توصيف مجموعه اي از رفتارها که ترکيب واحدي از دانش، مهارت ها، توانايي ها و انگيزه ها را منعکس مي کند و با عملکردي در نقش سازماني مرتبط است، به کار مي رود. هدف اين مقاله مروري، معرفي جامع شايستگي و نيز کاربرد آن در طراحي برنامه هاي آموزشي بود.
نتيجه گيري: مزيت به کارگيري شايستگي براي طراحي برنامه آموزشي از يک سو تشخيص دقيق تر نيازهاي آموزشي و افزايش کارآيي آموزش ها و از سوي ديگر، کاربردي بودن آموزش ها و پرهيز از انتقال دانش صرف است.