مقاله آموزش مبتني بر وب، مطالعه آگاهي، نگرش و عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: آموزش مبتني بر وب، مطالعه آگاهي، نگرش و عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش برنامه اي
مقاله آگاهي
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريرچيان سيدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهادراني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سليمانيان مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رشد جهش گونه ابزارهاي اطلاع رساني و جهاني شدن فن آوري اطلاعات، بستري آماده ساخته است تا يادگيري در هر زمان و مكان و مطابق با نياز ياد گيرنده را ممكن سازد. اين مطالعه به منظور ارزيابي آگاهي، نگرش و عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در خصوص آموزش مبتني بر وب انجام شده است.
روش بررسي: براي انجام اين مطالعه توصيفي- پيمايشي در سال ۱۳۸۷ کليه اعضاي هيات علمي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (۷۰۶ نفر) به عنوان جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري به شيوه طبقه اي- تصادفي انجام گرفت و حجم نمونه ۲۱۰ نفر تعيين گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته اي بود كه روايي آن با روش روايي محتوايي و پايايي آن با روش ضريب Cronbach’s alpha (r=0.92) برآورد گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص هاي آماري نظير ميانگين، واريانس، انحراف معيار، آزمون t تک متغيره و آزمون Tokey تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره دانش، نگرش و عملکرد اعضاي هيات علمي بالاتر از حد متوسط بود. اعضاي با مدرک کارشناسي ارشد و اعضاي با مدرک دکتري تخصصي، آگاهي كمتري نسبت به اعضاي با مدرک فوق تخصص داشتند. ميزان آگاهي اعضاي با سابقه کار کمتر از ۵ سال، بيشتر از اعضاي با سابقه کار ۲۰-۱۰ سال بود. اعضاي با سابقه کار ۱۰-۵ سال از آگاهي بيشتري نسبت به اعضاي با سابقه کار بالاي ۲۰ سال برخوردار بودند. اعضاي هيات علمي مرد نسبت به زنان و نيز اعضاي با مرتبه علمي استادياري در مقايسه با اعضاي داراي مرتبه هاي دانشياري و استادي نگرش بهتري در مورد آموزش مبتني بر وب داشتند. عملکرد اعضاي با مدرک دکتري تخصصي و نيز اعضاي با مدرک فوق تخصص، بهتر از عملکرد اعضاي با مدرک کارشناسي ارشد بود. اعضاي با مرتبه دانشياري نيز از عملکرد بهتري نسبت به اعضاي مربي برخوردار بودند. عملکرد اعضاي با سابقه کار کمتر از ۵ سال در مقايسه با اعضاي داراي سابقه کار ۲۰-۱۰ سال مطلوب تر بود.
نتيجه گيري: در عصر پيشرفت علم و فن آوري توجه به آموزش الکترونيک اهميت بسياري دارد و سازمان ها براي حفظ بقاي خود بايد با شرايط متغيير محيطي سازگار شوند. با توسعه شبکه جهان گستر وب، موسسات آموزش عالي نيز بايد از امکانات اين شبکه در امر آموزش استفاده نموده، اعضاي هيات علمي خود را از دانش و مهارت لازم براي به کار گيري اين فن آوري در آموزش و توسعه آموزش عالي برخوردار سازند.