سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین رضاپور کمال آباد – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

شورای بهینـه سـازی مصـرف بـرق شـرکت بـرق منطقـه ای اصفهان به منظور ترویج فرهنگ صرفه جویی ، طرح آمـوزش انرژی را با هدف تغییر نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس راهنمایی شهر اصـفهان اجرا کرد . به این صورت که ۳۰ مدرسه دخترانـه و ۲۰ مدرسـه پسرانه به صورت تصادفی ازبین ۵ ناحی ه آمـوزش و پـرورش شهرستان اصفهان انتخاب و از هر مدرسه یک کلاس انتخـاب گردیدند . سپس معلمین حرفه وفن و علوم ومدیران مدارس انتخاب شده در یک دوره آموزش دو روزه با سرفصـل هـای آموزشی آشنا شدند ، که اطلاعات معلمین قبل از دوره مـورد بررسی قرار گرفت که آنهـا %۱۹ در مـور د مـدیریت مصـرف اطلاع داشتند . در پایان دوره اطلاعات معلمین مـورد ارزیـابی قرار گرفت کـه %۹۴ در مـورد مـدیریت مصـرف اطلاعـات کسب کرده بودند که نشاندهنده اثربخشی زیاد این دوره است . به طور تصادفی از بین ۱۵۰۰ دانـش آمـوز شـرکت کننـده در طرح ۲۰۶ نفر به طور تصادفی انتخاب و با پرسش نامه رفتار صرفه جویی آنها مورد بررسی قرار گرفـت کـه رفتـار صـرفه جویی در دانش آموزان بطور واضح مشهود می باشد . کـه در این میان دانش آموزان دختر عملکرد بهتری ارائه داده بودنـد . با مقایسـه ۲۰۶ قـبض بـرق مصـرفی افـراد انتخـاب شـده در دودوره مشابه در سال های ۸۳ و ۸۴ نشان دهنده میانگین ماهانه ۲۴ خانواده است .