مقاله آموزش مفاهيم توسعه پايدار با طراحي معماري و منظر دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: آموزش مفاهيم توسعه پايدار با طراحي معماري و منظر دانشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش توسعه پايدار
مقاله اصول طراحي
مقاله معماري و منظر
مقاله پرديس دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظمتي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 امروزه با دخل و تصرف بي رويه انسان در محيط پيرامون و تهديد منابع طبيعي، آموزش و ارزيابي زيست محيطي به يک ضرورت تبديل شده است. نوشتار حاضر يک الگوي بوم شناختي را در آموزش توسعه پايدار با تاکيد بر طراحي محيط دانشگاهي ارايه مي دهد. فرضيه عمومي پژوهش آن است که معماري و منظر پرديس قابليت هاي گسترده اي در تداعي معاني و آموزش مفاهيم مرتبط با پايداري به عموم دانشجويان دارد. به منظور تبيين دقيق تر اين ايده، ابتدا سوابق آموزش دانشگاهي بررسي و به گرايش هاي رو به رشد آموزش پايداري در سطوح متفاوت آموزش عالي اشاره شده است. در اين رابطه چند نمونه از تجارب طراحي پايدار در پرديس هاي دانشگاهي معرفي شده است. در ادامه مدل طراحي معماري و منظر پرديس به مثابه يک مکان – رفتار آموزشي پيشنهاد شده و در اصول سه گانه طراحي پايدار، شامل: صرفه جويي در مصرف منابع، چرخه طبيعي حيات و طراحي انسان گرا تبيين شده است. استنتاج نهايي بحث آن است که معماري و منظرپرديش مي تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم، ادراک و رفتار محيطي دانشجويان را متوجه مفاهيم پايداري نمايد. در پايان، برخي از مصاديق طراحي منظر در دانشگاه ها و پارک هاي علمي – پژوهشي پايدار پيشنهاد شده است.