مقاله آموزش نامه؛ روش ارزيابي آموزش و استراتژي بازخوردي در پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: آموزش نامه؛ روش ارزيابي آموزش و استراتژي بازخوردي در پرستاري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله كارنامه
مقاله ابزار ارزيابي
مقاله بازخورد
مقاله آموزش باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي فر افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از ارزشيابي کارآمد ترين روش براي بهبود کيفي آموزش است و از مزاياي عمده آن مي توان به بهبود روحيه و فعاليت شرکت-کنندگان در ارزشيابي و نيز توجيه بهتر امکانات مادي و مالي و آموزش به کمک ارزشيابي اشاره کرد. ارزشيابي به فرآيندي نظامدار براي جمع آوري، تحليل و تفسير اطلاعات به منظور تعيين ميزان تحقق هدف هاي مورد نظر گفته مي شود. براي اين منظور، نياز به ابزارهاي ارزشيابي احساس مي شود. طبق تقسيم بندي ابزار هاي ارزيابي، آموزش نامه ها از آزمون هاي عملکردي هستند و براي سنجش هدف هاي آموزشي و بازده هاي يادگيري حوزه رواني – حرکتي و شناختي به کار مي روند. از آموزش نامه ها تحت عنوان «پرونده هاي آموزشي فردي» نيز نام مي برند که در ابتدا به عنوان وسيله تسهيل کننده براي ضبط و برنامه ريزي آموزش در روان پزشکي مورد استفاده قرار گرفته شد. آموزش نامه ها به عنوان استراتژي تسهيل فرآيند بازخوردي و تفکر خلاق طي آموزش باليني پرستاري مورد استفاده قرار مي گيرند. هدف از اين مطالعه، بررسي تاريخچه استفاده از آموزش نامه، تعاريف، مزايا، معايب و کاربرد آن به عنوان استراتژي بازخوردي در پرستاري بود.
نتيجه گيري: آموزش نامه، به دليل کاهش فاصله بين نظر و بالين، مي تواند به معلم و دانشجو در رسيدن به اهداف آموزشي و باليني کمک کند و همچنين به کمک آن مي توان از دانشجو و استاد بازخورد گرفت.