سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تیمور فرهوش – کارشناس مهندسی صنایع_ایمنی صنعتی

چکیده:

باتوسعه صنعت و پیشرفتعلم و دانش نیاز به شناسایی ویادگیری علوم مختلف درحوزه های دانشگاهی بمنظور جوابگویی به خواسته ها و نیازمندهای صنایع بیش ازپیش اشکارمیگردد توسعه و پیشرفت صنعتی مخصوصا درجوامع درحال توسعه همواره با پدیده ای تحت عنوان حادثه همراه بودهاست دردیدگاه ساده میتوان حادثه را ازابعادانسانی و یا خسارت به تجهیزات و محیط زیست بررس ینمود دراثرپدیدآمدن حادثه ممکن است خسارت جدی به پرسنل شاغل درمحیط کارویاتجهزات موجود دارد آید و موجب نابودی قسمتی و یا کل سرمایه گردد صرف نگرش به دیدگاه کنترل حادثه تنها ازنظر علمی و یافقط صرفا عملی غیرقابل قبول است کنترل حوادث ریشه در: شناسایی عوامل بروز حادثه، اموزش و سرمایه گذاری جهت ارایه سیستمهای پایدارکنترلی ، فرهنگ سازی درجهت پایداری و توسعه اموزشهای ارایه شده، ایجادبستری مناسب بمنظور دریافت تصویری صحیح ازحادثه و علت کنترل آن درجامعه