مقاله آناليز رشد دانه و تغييرات فنولوژي در ژنوتيپ هاي جو (Hordeum vulgare. L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: آناليز رشد دانه و تغييرات فنولوژي در ژنوتيپ هاي جو (Hordeum vulgare. L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله سرعت پرشدن دانه
مقاله طول دوره پرشدن دانه
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامي مارال
جناب آقای / سرکار خانم: گالشي سراله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تنوع ژنتيكي براي سرعت و دوام پر شدن دانه و روابط بين آنها و عملكرد، ۱۰ ژنوتيپ جو به نامهاي ايذه، بومي، صحرا، سياه، ترکمن، ۱ – يکنواخت، G14، G5، G11 و G15 که توسط مرکز تحقيقات کشاورزي استان گلستان معرفي شده اند، در طرح بلوكهاي كامل تصادفي در ۴ تكرار در سال زراعي ۸۴ – ۸۵ مورد برسي قرار گرفتند. ژنوتيپ ها از نظر سرعت و طول دوره پر شدن دانه تنوع نشان داده و با يكديگر اختلاف معني داري داشتند. بيشترين سرعت پر شدن دانه در تركمن و كمترين مربوط به ژنوتيپ ۱ – يكنواخت است. ميانگين سرعت پر شدن دانه در ژنوتيپ ها مورد مطالعه ۱٫۵۹ ميلي گرم در روز مي باشد. بيشترين طول دوره پرشدن دانه درG14  و كمترين در رقم تركمن و ميانگين آن در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه ۲۹٫۸ روز بود. همبستگي مثبت بين عملكرد دانه با سرعت و طول دوره پر شدن دانه نشان مي دهد كه اين صفت از ژنوتيپ هاي كم محصول به طرف پر محصول ها افزايش داشته است. بين سرعت و طول دوره پر شدن دانه ارتباط منفي و غير معني دار وجود دارد. G14 عملكرد بيشتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها نشان داد و با دريافتGDD  كمتر به رسيدگي فيزيولوژيك دست يافت.