مقاله آناليز فيلوژنتيک توالي ژن pol (سکانس RT) ويروس HIV-1 در بين بيماران مبتلا به ايدز در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۹۴ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: آناليز فيلوژنتيک توالي ژن pol (سکانس RT) ويروس HIV-1 در بين بيماران مبتلا به ايدز در ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس نقص ايمني اكتسابي تيپ ۱
مقاله ايران
مقاله تنوع ژنتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باعثي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: روان شاد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيديونس
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زماني كيانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف :ويروس نقص ايمني اکتسابي، يکي از اعضاي خانواده رتروويريده مي باشد که به عنوان عامل سندرم نقص ايمني اکتسابي شناخته شده است. توالي يابي و آناليز فيلوژنتيک ژن pol ويروس نقص ايمني اکتسابي، يک روش مفيد براي تعيين تحت گونه اي سويه ها مي باشد. در اين پژوهش، هدف بررسي سويه هاي ويروس HIV-1 موجود در ايران بود.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. ژنومRNA ، از پلاسماي ۲۴ بيمار مبتلا به ايدز از مرکز تحقيقات ايدز بيمارستان امام خميني استخراج گرديد و با استفاده از روش RT Nested-PCR و استخراج از ژل محصولاتPCR ، سکانس يابي و آناليز فيلوژنتيک با نرم افزار مگا۴ انجام و تفاوت هاي سکانس هاي RT بين سويه هاي ويروس HIV-1 به دست آمده از بيماران بررسي شد.
يافته ها: پس از انجام توافق ترادفي توالي ها با توالي هاي رفرانس، آناليز سکانس ها و فيلوژنتيک نشان داد که ۱۴ نمونه تحت گونه A1 و ۱۰ نمونه تحت گونه B از گروه M ويروس HIV-1 مي باشند.
نتيجه گيري: سويه A1 بيشتر در افراد معتاد به مواد مخدر تزريقي و سويه B در افراد هموفيلي مشاهده شد. نتايج نشان داد که احتمالا تحت گونه A1 شايع ترين تحت گونه در بين بيماران است. مانند ساير تحقيقات انجام شده در کشورهاي ديگر، آناليز فيلوژنتيک مي تواند در استراتژي پيشگيري، درمان، کنترل و برنامه ريزي ها مفيد باشد.