مقاله آناليز ژنوميک مولکول C-fos در ديواره راه هاي هوايي بيماران مبتلا به COPD در پي افزايش راديکال هاي آزاد پس از مواجهه با گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: آناليز ژنوميک مولکول C-fos در ديواره راه هاي هوايي بيماران مبتلا به COPD در پي افزايش راديکال هاي آزاد پس از مواجهه با گاز خردل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديواره راه هاي هوايي
مقاله سولفور موستارد
مقاله راديکال هاي آزاد اکسيژن
مقاله پروتئين فعال کننده نوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: كريم فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اپي ‌تليوم راه هوايي به عنوان سد فيزيولوژيکي بدن به مبارزه با عوامل مخاطره ‌زاي بيروني در بيماري ‌هاي ريوي از جمله بيماري ريوي انسدادي مزمن (COPD) مي‌ پردازد و به نظر مي‌ رسد اين مکانيسم از طريق تغييرات در بيان ژن ‌هاي درگير در التهاب صورت مي ‌گيرد. راديکال ‌هاي آزاد اکسيژن که نقش مهمي در بيان پروتئين ‌هاي التهابي دارند، ازطريق فعال‌ شدن فاکتور رونويسي پروتئين فعال‌ کننده نوع ۱ (AP-1) سبب رونويسي ژن‌ هاي سيتوکين و ژن‌ هاي التهابي مي ‌شوند. سولفور موستارد نيز به عنوان يک عامل مخاطره ‌زاي بيروني به ‌طور مشابه سبب افزايش راديکال‌ هاي آزاد اکسيژن مي ‌شود. با توجه به گستردگي سيتوکين ‌ها و پروتئين ‌هاي التهابي، بر آن شديم تا بيان فاکتور رونويسي سيتوکين ‌ها وپروتئين ‌هاي التهابي را به دنبال افزايش راديکال ‌هاي آزاد اکسيژن پس از مواجهه با سولفور موستارد بررسي‌ کنيم و براي اين منظور از متداول ترين منومر فاکتور رونويسي AP-1 يعني C-fos استفاده ‌کرديم.
مواد و روش ‌ها: بيان ژن C-fos در ۲۰ نمونه مصدوم شيميايي و ۱۰ نمونه کنترل مورد بررسي قرار گرفت. پس از استخراج mRNA از سلول‌ هاي راه ‌هوايي، از mRNA تخليص‌شده، cDNA ساخته ‌شد و بيان ژن C-fos مورد بررسي قرار گرفت. به منظور مطالعه ميزان افزايش بيان ژن C-fos در نمونه‌ هاي شيميايي نسبت به کنترل، از تکنيک Real-Time PCR استفاده ‌شد.
يافته‌ ها: نتايج نشان‌ داد بيان ژن C-fos در ديواره راه ‌هاي هوايي مصدومين شيميايي نسبت به افراد کنترل به دنبال مواجهه با سولفور موستارد افزايش مي يابد اما اين افزايش بيان در سطح mRNA با توجه نتايج به‌ دست آمده از تحليل آماري معني ‌دار نيست (p>0.05).
بحث: بررسي ‌هاي فوق نشان ‌داد بيان ژن C-fos در ديواره راه‌ هاي هوايي مصدومين شيميايي افزايش ‌يافته ‌است و اين افزايش بيان ممکن ‌است به دنبال افزايش راديکال ‌هاي آزاد اکسيژن پس از مواجهه با سولفور موستارد باشد اما اين افزايش بيان چشمگير نيست و اين امر ممکن است به دليل کاهش سطح آنتي ‌اکسيدان‌ ها که يک فعال ‌کننده بارز AP-1 هستند، باشد.