سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر زارعی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دفتر فنی مهندسی توسعه سد و نیروگاه سازمان آ
نصراله کلانتری – دانشیار و عضو هیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – عضو هیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یک روش طبقه بندی مناسب برای تقسیم بندی نمونه های شیمی آب به گروههای مشابه ابزاری کارامد برای توصیف سیستمهای هیدروژئولوژیکی است . استفاده از روشهای گرافیکی در مقایسه با روشهای چند متغیره با مجموعه اطلاعات زیاد دارای محدودیت می باشد و کارامدترین روش گروه بندی در این حالت روشهای خوشه بندی آماری هستند . هرچند که وابستگی آماری لزوماً رابطه علت و معلولی تصدیق کننده ای نمی باشد، اما ره آورد اطلاعات فشردهای به عنوان اولین مرحله در تجزیه و تحلیل کامل داده ها است و می تواند دررسیدن به فرضیه ای برای تفسیر فرآیندهای هیدروشیمی موثر باشد . در این مطالعه برای تقسیمبندی نمونهها به گروههای مشخص، از فاصله اقلیدسی به عنوان سنجش تشابه نمونه ها با یکدیگر طبق روش تکرار وارد استفاده شد . نمودار درختی تشابه نمونههای آب زیرزمینی چهار گروه متمایز را نشان می دهد . این چهار گروه را می توان به دو دسته تقسیم کرد، نسبت تشابه گروه های اول و دوم بیشتر از گروه های سوم و چهارم می باشد . برای تعیین اختلاف بین چهار گروه، از آزمون ناپارامتری کروسکال – والیس و من – ویتنی اس تفاده شد، نتایج آزمون ها نشان می دهد که حداقل میانگین یک گروه در مورد تمامی پارامترها به استثنای – pH که میانگین این پارامتر در همه گروه ها مشابه است – از میانگین دیگر گروهها متفاوت است .