سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن عباسی آرند – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه تحقیقاتی آنتن وانتشار امواج سازمان
محمد حکاک – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی ، بخش برق، گروه مخابرات مرکز تحقی

چکیده:

بررسی اثر زمین واقعی با ضریب هدایت الکتریکی محدود برروی مشخصات تشعشعی منابع واقع در درون زمین از جملة موضوعاتی است که مورد توجه محققان بوده است . در حالتی که منبع در کنار زمین قرار گرفته است ( منبع بیرون زمین ) روشهای مختلفی مطرح شده است که هرکدام دارای دامنة اعتبار خاصی می باشد . از جمله روشهای مطرح شده، روش تئوری تصویر مختلط گسسته (DCIT) می باشد . در این مقاله بابکارگیری این تکنیک به ارائه تصاویر معادل منبع دوقطبی واقع در درون زمین تلف دار پرداخته شده است . در انتها نیز با ارائة نتایج عددی صحت تصاویر ارائه شده بررسی و ارزیابی شده است .