سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

بسیاری ازتونلها ناگزیر باید درزمینهای با مصالح ضفیف نظیرماسه ها ورسها ساخته شوند .اینگونه تونلها که تمایل به ساخت دراعماق سطحی و مراکز شهری دارند (مترو … ) باید دارای کمترین نشست سطحی باشند حفاری تونل منجر به ایجاد تغییر شکل درمحیط بین تونل و سطح زمین می شود و بنابراین باعث ایجاد نشست درسطح زمین می شود بدین منظور برای کاهش نشست ازیک سری لوله فلزی برای ایجاد یک لایه مسلح درطاق تونل استفاده می شود دراین مقاله برای ارزیابی اثربخشی این سیستم درکنترل نشست زمین ازنرم افزار اجزا محدود phase2 استفاده شده است .