سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن ، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، د
علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد شیوا – استادیار گروه معدن ، دانشگاه بیرجند

چکیده:

هدف اصلی بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای کوچک مقیاس تعیین مناطق امید بخش برای اکتشافات مراحل بعدی است. برای شناسایی مناطق آنومال ابتدا باید حد آستانه ای هرعنصر برای هر نمونه ژئوشیمیایی با روشهای مختلف تعیین شود. در این مقاله در نظر است تا ازروش محاسبه احتمال رخداد مقادیر شاخص غنی شدگی(P.N) جهت شناسایی مناطق آنومال احتمالی عناصر مختلف در ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف بکمک ۱۷۵ نمونهژئوشیمیایی که از محلهای مختلف گرفته شده اند و هر یک از آنها برای ۲۰ عنصر آنالیز شده اند استفاده شود. نتایج به کار گیری این روش نشان می دهد که در منطقه ۱۵ زون آنومال وجود دارد که با اهمیت ترین آنها آنومالی شماره یک می باشد. علاوه بر آن نمونه های آنومال مشخص شده با این روش در هماهنگی خوبی با نقشه مناطق امید بخش تعیین شده با شاخص غنی شدگی بیشتر ازx + 2sا ست .