سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قادری سهی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمدرضا جوانمردی – دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق تحلیل استاتیکی پوسته های دوا رجدار نازک تحت تغییرات درجه حرارت و فشار داخلی انجام می شود. تحلیل دقیق پوسته های دوار جدار نازک تحت بارگذاری استاتیکی و حرارتی بر اساس تئوری سه بعدی ارتجاعی در مختصات منحنی الخط به دست می آید. فرضه لا مربوط به تغییر شکل خطی تغییر مکان ها روی سطح درعرض ضخامت پوسته در نظر گرفته شده است. کار فلاگ درمورد تئوری پوسته تقریب دوم نسبتا کامل ترین تئوری است. در تئوری های فوق با توجه به این که ساختار پوسته نازک است از تنش و کرنش نرمال صرف نظر شده بود اما وقتی بارهای جانبی و حرارتی یا بارهای متراکم وارد کار می شوند تاثیر تنش نرمال روی پوسته به دست می اید. نتیجه کامل تر موقعی است که اثر تنش نرمال در معادلات تعادلی وقوانین ساختاری و روابط کرنش – تغییر مکان در نظر آید.
در این تحقیق پس از بیان یک تئوری جامع خطی که در آن اثرات تنش های نرمال وتنش های برشی جانبی در نظر گرفته شده است و با تعریف یک رابطه تنش – تغییر مکان با در نظر گرفتن اثر تغییر درجه حرارت معادلات عمومی حاکم در پوسته های دورانی بدست آورده شده است. معادلات فوق برای پوسته های استوانه ای که یکی از کاربردی ترین نوع سازه ها می باشند تحت بارگذاری متقارن در آنها اثرات حرارتی در نظر گرفته می شود. پس از بدست آوردن معادلات تعادل برای پوسته ها با اعمال روش اجزا محدود به حل معادلات ناویر حاکم بر پوسته های استوانه ای می پردازیم و نهایتا به کمک برنامه تهیه شده به زبان C++ به حل چند مسئله پرداخته و نتایج حاصله با نرم افزار ANSYS مقایسه و ارائه می گردد.