سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی – استادیار طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، بخش مکانی
سیدجعفر روزگار – دانشجوی دکتری طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، بخش

چکیده:

در این مقاله به آنالیز الاستیک – پلا ستیک مخازن استوانه ای تحت فشار داخلی پرداخته میشـود . مخـازن دارای یـک بدنه استوانهای و سرپوشهای کروی، بیضوی یا کروی – چنبره ای می باشند . ضخامت سرپوش در مواردی متغیر بـوده و بر روی سرپوش نازلی تعبیه شده است . رفتار ماده الاستیک -پلاستیک در نظـر گرفتـه شـده و بـا اسـ تفاده از آنـالیز الاستیک – پلاستیک به کمک روش المان محدود بار حد پلاستیک به دست می آید . علاوه بر این بـا اسـتفاده از روشجبرانسازی الاستیک و با اعمال تئوریهای حد بالا و پایین، بار حد بالا و پایین محاسبه میشود؛ نتایج به دسـت آمـده با نتایج روش قبل مقایسه شده است . تأثیر پارامتر های مختلف از جمله نوع سرپوش، ضخامت سرپوش و وجـود نـازل بر فشار تسلیم اولیه و بار حد پلاستیک نیز مورد بررسی قرار میگیرد .