سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
موسی محمدپورفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

وجود شکافت و پرتوزایی شدید، به علت واپاشی پاره های شکافت سبب گرم شدن شدید سوخت، غلاف، کُند کننده، خنک کننده و سایر مواد ساختاری راکتور می شود. این حرارتی است که می بایست به انرژی مفید و کاملاً موثر تبدیل شود. قدرت قابل حصول از یک راکتور بستگی به مقدار انتقال حرارتی دارد که بدون آسیب رساندن به مواد ساختاری راکتور و یا میله های سوخت حاصل می شود. در حقیقت، طراحی یک قلب راکتور همان اندازه که به ملاحظات هسته ای بستگی دارد به ملاحظات حرارتی نیز وابسته است[ ۱۱ ]. در کار حاضر، با در نظر گرفتن حالت پایا، جریان سیال تک فازی و شار حرارتی کسینوسی (ناشی از تولید حرارت کسینوسی قرص های سوخت)، توزیع درجه حرارت و تاثیر کانال های جریان در توزیع درجه حرارت اجزاء یک میله سوخت با استفاده از کُد محاسباتیCOBRA III-Cخاص نیروگاه های هسته ای) بررسی شده است. جواب های بدست آمده برای چگونگی توزیع درجه ) حرارت از این کُد، با حل تحلیلی، حل عددی نرم افزارFLUENT و با نتایج تجربی در حالت بدون نگهدارنده و برای یک میله سوخت با نگهدارنده با توجه به عدم وجود نتایج تجربی با جواب های بدست آمده از نرم افزارFLUENTمقایسه شده است. نتایج حاصل
دارای تطابق خوبی هستند.