سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان بهشتی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – دانشیار دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران

چکیده:

مصرف و نسبت انرژی در تولید گندم آبی دریک مزرعه ۸۰ هکتاری در شهرستان خاتم استان یزد مورد بررسی قرارگرفت انرژی مصرفی مزرعه براساس منابع مستقیم و غیرمستقیم انرژی تقسیم بندی و بررسی شد منابع مستقیم شامل الکتریسیته وسوخت مصرفیو سایرعملیاتی که بصورت غیرمستقیم انرژی برهستند مانند کارکارگری کود بذر و سم مصرف شده منابع غیر مستقیم انرژی محسوب می شوند داده ها از تحقیق مزرعه ای و ضرایب انرژی از منابع موجود به دست آمد. کل انرژی مصرفی مزرعه ۸۳GJh-1 انرژی ستانده از تولید گندم وکاه ۱۱۱GJh-1 و انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرمگندم ۲۰٫۴MJkg-1 بدست آمد نسبت انرژی مزرعه نسبت انرژی ستانده به انرژی نههاده ۱۳۳% محاسبه شد کود ازته با ۴۳% و الکتریسیته مصرفی با ۲۹% بیشترین نهاده های انرژی مزرعه بودند. کاهش مصرف انرژی خصوصا درعملیات انرژی بر درصورت ثابت ماندن تولید محصول باعث افزایش نسبت انرژی و ایجاد سیستم کشاورزی پایدار می شود تغییر در سیستم فعلی آبیاریکه بصورت غرقابی و بسیار کم بازده می باشد باعث کاهش مصرف الکتریسیته کارکارگری و مصرف آب که منطقه با کمبود آن مواجه است و نهایتا افزایش نسبت انرژِ ی مصرف می شود