سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم پورحسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، دانشکده م
امیرفرهاد نجفی – دانشیار، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، دانشکده مهندسی مکانیک و

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از مفهوم انرژی و اگزرژی و نیزبکارگیری توابع اقتصادی و زیستمحیطی، بهینه سازی یک نمونه میکروتوربین۱۰۰kW انجام شدهاست. سیکل میکروتوربین شامل یک کمپرسور هوا، رکوپراتور، محفظه احتراق و توربین گاز میباشد.پارامترهای طراحی نسبت فشار کمپرسور، راندمان آیزنتروپیک کمپرسور و توربین، دمای ورودی به محفظه احتراق و دمای ورودیبه توربین گاز هستند. تابع هدف برای بهینه سازی در مقاله حاضر به صورت مجموع هزینه کلی هر یک از تجهیزات، هزینه سرمایهگذاری اولیه و تعمیرات و نگهداری، و نیز هزینه اثرات آلایندههای زیست محیطی (انتشار(CO و NOx در نظر گرفته شده است. سپس بخشهای مختلف تابع هدف برحسب متغیرهای طراحی بیان شده و مقادیر بهینه آنها با مینیمم نمودن تابع هدف توسط الگوریتم ژنتیک بدست میآید. در انتها نیز اتلاف اگزرژی و راندمان اگزرژی در اجزای مختلف سیکل میکروتوربین ارائه میشود