سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سالاری – کارشناس ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد د زفول، عضو باشگاه پژوهشگران جو
شهرام هاشمی مرغزار – استادیار – دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن رحیم زاده – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با معرفی سیکل فوق بحرانی ۱۸۹۰مگاواتی نیروگاه رامـین اهواز و با تهیه کد کامپیوتری ، اجزای این سیکل فوق بحرانـی مـورد آنـالیز قرار گرفته اند. نتایج نشان مـی دهـد کـه بـازده حرارتـی نیروگـاه در زمـان استفاده از سوختهای گاز طبیعی ومازوت بـه ترتیـب ۳۳/۹۲ و ۳۳/۳۱ وبـازده اگزرژی نیز به ترتیب ۳۰/۴۳ و ۳۲/۷می باشد. همچنین نتایج، بویلر را بعنوان مهمترین عامل نابودی اگزرژی معرفی می کنند . آنـالیز اجـزای بـویلر نـشان می دهد که فرآیند انتقال حرارت بیش از فرآیند احتراق در نابودی اگـزرژی بویلر موثر و در میان اجزا ء بویلر نیز اواپراتور بیشترین میزان اتلاف اگـزرژی را داراست. همچنین آنالیز اگزرژواکونومیک نیز در این مقاله انجام شده است.