سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
شهرام هاشمی – استادیار دانشگاه
محسن زایرنوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

در این مقاله آنالیز اگزرژی واگزرژواکونومیک برای نیروگاه ۱۱۲ مگاواتی زرگان اهواز ان جام شده است .درقسمت اول این مقاله بالانس اگزرژی برای هر جز و نیز برای تمام سیستم نوشته شده وسپس اگزرژی شیمیایی،حرارتی و مکانیکی ونیز تولید انتروپی برای هر جز وبرای کل نیروگاه محاسبه شده است . در این تحقیق مشخص شده است که محفظه احتراق کمترین میزان بازدهی اگز رژیک را دارد ..همچنین تاثیر تغییر دمای ورودی به توربین بر بازده اگزرژی ونیز نابودی اگزر ژی در نیروگاه محاسبه شده است ،ونشان داده شده است که این افزایش دما تاثیر بسیار چشمگیربر بازده نیروگاه داردوبا افزایش این دما می توان سیکل را از نظر انرژی واگزرژی بهینه ن مود . درقسمت دوم این مقاله هزینه برق نیروگاه بر اساس آنالیزاگزرژواکونومیک و با استفاده از سه روش Speco,Moran,Mopsa محاسبه گردیده است ومشخص گردیده است که روش Mopsa روش مناسبتری می باشد.