سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نغمه السادات کرباسی –

چکیده:

هدف این مقاله، بهکارگیری یک رویکرد تصمیمگیری در حوزه برونسپاریساخت محصول در یک شرکت داخلی میباشد. این مقاله موضوع برونسپاری ساخت روغنهای برشرا در شرکت ملی نفت ایران با هدف دستیابی به یک رویکرد قابل دفاع در اتخاذ تصمیم به ساخت محصول در داخل یا برونسپاری آن، بررسی میکند. پایه این پژوهش بر اساس مقالاتی که تا به حال در زمینه ساخت یا خرید و برونسپاری، توسط عالمان این علم ارائه شده، میباشد؛ به این ترتیب که در ابتدا عواملی که باید در اتخاذ این تصمیم در نظر گرفته شوند، تعیین شده و سپس بر اساس این مقالات یک الگوی مناسب جهت بهکارگیری در تحلیل موضوع برونسپاری به این شرکت پیشنهاد شده است. اطلاعات لازم جهت تحقق متدلوژی تصمیم نیز از منابع مربوطه کسب شدهاند. در پایان با استفاده از الگوریتم معرفی شده و سایر دادهها، تصمیم به ساخت یا عدم ساخت محصول مورد نظر گرفته میشود.