سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی موسوی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
محمدتقی همزبان قراملکی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری

چکیده:

تعیین خواص ژئومکانیکی برجای خاک و سنگ یکی از مشکل ترین بخش های طراحی سازه های زیرزمینی است . آنالیز برگشتی تکنیک مفیدی برای ارزیابی این خواص با تکیه بر اندازه گیری ها ی صورت گرفته بر روی همگرائی اطراف یک فضای زیرزمینی است . در مقاله حاضر نتایج حاصل از آنالیز برگشتی زون رسی تونل پردیس در شمال شرق تهران گزارش شده اند . زون یاد شده به صورت پیش بینی نشده در مس یر تونل ظاهر گشته و عمل یات اجرائی آن را تحت تاث یر قرار داده است. ه دف اصلی این مقاله اجرای آنالیز برگشتی زون یاد شده با استفاده از مدل های سه بعدی عددی است . طی انجام فرایند آنالیز برگشتی، با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره خطی و غیر خطی تعداد مدل های مورد نیاز برای انجام محاسبات و رسیدن به جواب به شدت کاهش یافته است.