سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
پیمان اصلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه اروم

چکیده:

آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی SASW روش صحرایی غیرمخرب برای شناسایی و تعیین پروفیل سختیلایه¬های خاک و سیستم¬های چند لایه¬ای مشابه می¬باشد. نتایج حاصل از انجام آزمایش SASW در قالب منحنی پراکندگی تجربی قابل ارائه می¬باشد. منحنی پراکندگی بدست آمده از آزمایش به وسیله روش¬های برگردان برای تعیین پروفیل خاک در محل بکار برده می¬شود.در این مقاله از مدل¬های شبکه عصبی برای تخمین و تعیین پروفیل خاک استفاده شده است. شبکه¬های عصبی چند لایه با الگوریتم یادگیری انتشار برگشتی گزینه¬های مناسبی جهت انجام فرآیند معکوس¬سازی آزمایش SASWمی¬باشند. تعدادی منحنی پراکندگی تئوریکی که با استفاده از روش ماتریس سختی دینامیکی دقیق بدست آمده¬اند برای آموزش شبکه عصبی بکار برده شده¬اند. به عبارت دیگر این منحنی¬های پراکندگی به همراه پروفیل¬های خاک مربوطه به عنوان داده¬های آموزشی ورودی به شبکه در نظر گرفته شده¬اند. این داده¬های ورودی با سه الگوریتم یادگیری شاملپس¬انتشار خطای بیشترین شیب، گرادیان مزدوج و مارکوآرت- لونبرگ به شبکه آموزش داده می¬شوند. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعات با آزمایشهای انجام یافته بوسیله روشSASW نشان می¬دهد که این شبکه¬ها جواب¬های مناسبی جهت تعیین پروفیل خاک در محل ارائه می¬دهند.