سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – ا ستاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
حسن احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

در بسیاری از سیستم های انتقال آب، تونل تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد . در م واردی که سرباره این تونلها کم است ، به مسائل و یژه، نظیر پدیده هیدروجکینگ باید توجه خاصی شود که در این مقاله به آن پرداخته شد ه است . در این تحقیق به عنوان مطالعه موردی ، تونل بالادست سد سیلوه واقع در آذربایجان غربی انتخاب شده است . این تونل با قطر ۳ متر، به منظور انتقال آب به بالادست این سد تعبیه شده است . در این تونل با استفاده از برنامه کامپیوتریSHDT تاثیر مشخصات محیط اطراف تونل در طراحی سازه ای و میز ان نشت و همچنین امکان وقوع پرش هیدرولیکی و پدیده کاویتاسیون مورد مطالعه قرار گرفته و امکان وقوع پدیده هیدروجکینگ ، با استفاده از معیار محصور شدگی نروژی بررسی شده است . در ادام ه، اثر تغییرات قطر و فاصله آرماتورها بر عرض ترک ها و اثر تغییرات مدول تغییر شکل و نف وذپذیری توده سنگ اطراف تونل بر فشار بحرانی لازم برای تشکیل اولین سری ترکها ، عرض ترکها و در نتیجه میزان نشت از تونل ارائه می گردد. نتایج حاکی از آن است که که حداکثر سرعت جریان در تونل۶/۵متر در ثانیه بوده و پدیده کاویتاسیون بوقوع نمی پیوندد . معیار محصور شد گی نرو ژی نشان می دهد که در ۱۶۵/۵ متر از طول تونل امکان وقوع پدیده هیدروجکینگ وجود دارد . با افزایش مدول تغییر شکل سنگ تا ۲۰ مگاپاسکال تغییرات فشار بحرانی کم می شود . کاهش عرض ترکها تا وقتی که مدول تغییر شکل سنگ ۵ گیگاپاسکال است، بسیار سریع بوده و بعد از آن افزایش مدول تغییرشکل، تاثیر زیادی بر عرض ترکها ندارد