سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر دامچی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
جواد ساده – استادیارگروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

تعیین دقیق زمان بهینه تست دوره ای برای داشتن قابلیت اطمینان مطلوب نقش تعیین کننده درکاهش هزینه نگهداری و تعمیرات سیستم حفاظتی دارد عملکرد نابجا و یاعدم عملکرد رله پشتیبان درصورت عمل نکردن رله اصلی برای رفع خطا میتواند منجر به خروجیهای متوالی شده و درنهایت خاموشی گسترده شبکه را به همراه داشته باشد لذا باتوجه به اهمیت موضوع دراین مقاله با درنظر گرفتن احتمال خرابی رله پشتیبان انالیز قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی با استفاده ازدرخت حوادث انجام شده است قابلیت دسترسی و عدم قابلیت دسترسی به سیستم حفاظتی بازمان تست دوره ای مشخص درحالتی که رله پشتیبان کاملا قابل اطمینان است باحالتی احتمال خرابی برای رله پشتیبان وجود دارد مقایسه شده است و همچنین زمان تست دوره ای با تغییر نرخ خرابی رله پشتیبان برای داشتن قابلیت اطمینان مطلوب تعیین شده است نتایج نشان میدهد که با افزایش نرخ خرابی رله پشتیبان قابلیت دسترسی و زمان تست دوره ای کاهش می یابد که این امر افزایش هزینه تست دوره ای را به همراه دارد