سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
روح الله حسینی پیرحیاتی – کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
مهدیار کامرانی – کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

در این مقاله رفتار استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی پوسته های جدار نازک تحت بارگذاری داخلی، مورد بررسی قرار گرفت.یک سری آزمایشات بر روی استوانه های جدار نازک از جنس آلومینیوم ۶۰۶۳، انجام گرفت. .نمونه ها در سه هندسه مختلف با ضخامت یکسان با فرایند ساخت اکستروژن و تحت عملیات حرارتی آماده سازی شد. بارگذاریها با نرخ وسیعی از (Mpa/s (0035/0 تا (Mpa/s (145بر روی نمونه ها, تا مرز شکست سازه اعمال شد واطلاعات انها توسط دستگاه ثبت گردید. با توخه به نتایج ثبت شده از بارگذاری های حاصل از آزمایشات بعد از بارگذاری، میزان تغییر فرم نهایی,فشار شکست نهایی و نیززمان بارگذاری تا مرز شکست تعیین ومشخص گردید، سپس میزان نرخ کرنش محاسبه گردید. نتایج بدست آمده گویای تاثیر نرخ کرنش بر رفتار ساره می باشد، بنوعی که افزایش نرخ کرنش تا مقدار (Sec-1 ) باعث افزایش استحکام سازه (که به جنس ماده بستگی دارد) میگردد. و افزایش ۵۰% قطر سازهدر استوانه ها کاهش استحکام شکست سازه، وقتی که بقیه پارامترهای مربوط به هندسه سازه ثابت می باشد، می گردد. افزایش تنش جریان دینامیکی سازه با جنس آلومینیوم ۶۰۶۳ در نرخ کرنش میانه (Sec-1), در حدود ۱۸% به دست آمد. همچنین مشاهده شد که با افزایش نرخ کرنش میزا ن کرنش نهایی استوانه ها افزایش مییابد. نهایتا با توجه به نتایج حاصل یک مدل نیمه تجربی برای تاثیر نرخ کرنش بر افزایش تنش جریان ماده که مستقل از هندسه سازه می باشد، ارایه گردید.