سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شهید باهنر ک
عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید یاهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله از تئوری موجکها جهت تقریب پاسخ دینامیکی سازه استفاده می شود. ابتدا مروری بر موجکهای پیوسته کرده، سپس با استفاده از موجکهای گسسته منحنی شتا بنگاشت زلزله به تعدادی نقطه در فضای زمان – فرکانس تبدیل کرده، و پاسخ دینامیکی سازه در برابر این نقاط محاسبه می شود. سپس با استفاده از معکوس تبدیل موجکی گسسته، پاسخ دینامیکی دقیق سازه از روی پاسخ نقاط قبلی بدست م یآید. در این روش بجای حل معادله دینامیکی سازه به ازای کل نقاط زلزله، پاسخ دینامیکی سازه به ازای تعداد نقاط محدودی محاسبه م یشود. اینکار باعث کاهش حجم زمان تحلیل به میزان قابل توجهی می شود.