سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جواد نحوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
بختیار کریمی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دا
حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه بیرجند

چکیده:

از آنجا که نتایج حاصل از مدلها در تصمیم گیریها و طرحهای منابع آب و خاک و همچنین مسایل مربوط به سیل و امثال آن کاربرد فراوانی دارد، همواره درجه اعتبار وصحت انها مورد سوال است. در این تحقیق از نرم افزار WMS که آزمایشگاه هیدرولیک برینگهام توسعه پیدا کرده است ، استفاده شده است. نرم افزار WMS با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و با بانک اطلاعات داده های GIS به منظور ایجاد داده های مدل حوضه آبریز و پارامترهای آن ادغام می شودو محاسبات مربوط به فیزیوگرافی حوضه را انجام می دهد. در این نرم افزار کلیه محاسبات و خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه با معرفی نقطه خروجی حوزه و دادن نقشه های مربوطه به نرم افزار به آسانی قابل انجام می باشد . در این مطالعه مدل برای حوضه آبریز بند دره بیرجند در استان خراسان جنوبی اجرا و آنالیز حساسیت برای تخمین دبی پیک با توجه به شرایط رطوبتی خاک و زمان تمرکز با روش های مختلف انجام شد. ابتدا با استفاده از نقشه های ۱:۵۰۰۰۰ سازمان نفشه برداری کشور خطوط تراز حوضه رقومی گردید. با استفاده از مدلWMS مدل رقومی ارتفاع تهیه و با کمک نرم افزار TOPAZ آبراهه ها و شبکه رودخانه رسم ومرز حوضه و زیرحوضه محاسبه گردید. با کمک مدل HEC-1 و با روند یابی موج سینماتیک دبی پیک برای حوضه و زیر حوضه ها محاسبه گردید. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که فاکتور مهم و تاثیر گذار در تخمین دبی پیک شرایط رطوبتی خاک است.