سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزد
سادات فیض نیا – استاد زمین شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

فرسایش پدیده ایست که هر ساله باعث هدر رفتن بسیاری از منابع آب و خاک و تخریب منابع طبیعی می شود. استفاده نادرست از منابع، کاربری های نامناسب و عدم مدیریت صحیح منابع طبیعی باعث افزایش این پدیده شده است. لذا مطالعه این پدیده برای مدیریت هرچه بهتر منابع طبیعی امری ضروری است. مطالعات مربوط به فرسایش امروزه با استفاده از نرم افزارهای GIS با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود. یکی از اشکال فرسایش که به عنوان خطر جدی منابع موجود را تهدید می کند زمین لغزش است. در این تحقیق زمین لغزش ها با استفاده از GIS و بازدید های میدانی تهیه، سپس نقشه هر یک از فاکتورهای موثر نیز تهیه شد. درمرحله بعد با استفاده از نرم افزار ILWIS مکان های حساس به زمین لغزش و فاکتورهای موثر در بروز این پدیده مشخص شده، سپس نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه با استفاده از مدل آماری ارزش اطلاعات در محیط GIS تهیه گردید. تجزیه و تحلیل نقشه ها نشان داد که سازندهای شمشک و پادگانه های آبرفتی فاصله ۵۰۰ متری از جاده و ۴۰۰ متری از آبراهه، جهت شیب غربی و شمالی، شیب ۵۰-۱۵ درصد، ارتفاع ۲۱۰۰-۱۵۰۰ و کاربری های مسکونی و باغ – کشاورزی بیشترین درصد مساحت لغزش ها را درخود جای داد ه اند و در مدیریت منطقه باید به این مناطق بیشتر توجه کرد. ارزیابی مدل خاکی ازمناسب بودن این مدل برای پهنه بندی زمین لغزش در منطقه است.