سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا شایسته فر – گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایرج رساء – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
فضه پورخاک – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این کانسار در فاصله هوایی ۱۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافت کرمان در کوه سیاه گونو واقع شده است. این منطقه در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر واقع شده و بر اساس تقسیمان تاکتونیکی دیمیتریویچ (۱۹۷۳) در شمال کمربند امیزه رنگی در زون دهاج – ساردوئیه جای دارد.
هدف اصلی از انجام این پروژه کاربرد تجزیه و تحلیل آماری داده های ژئوشیمیایی برایدستیابی به یک الگوی اکتشافی مورد قبول در منطقه قنات مروان کرمان است. با وارد کردن داده ها به نرم افزار surfer در رسم نقشه های کانتوری، سه بعدی عناصر و نقشه های امتیازی مولفه های اصلی، سپس تعیین حد آستانه ای عناصر سرب و روی با استفاده از روش فراکتاب و در نهایت تعیین اندیس سریستی شدگی (K2O/K2O+Na2O) و رسم نقشه کانتوری آن وبالاخره با بررسی ماتریس ضریب همبستگی، آنالیز مولفه های اصلی، آنالیز خوشه ای و نقشه های حاصل از این نتایج بدست می آید که عناصر سرب و روی در مولفه اصلی PC4 مقادیر بالایی را نشان می دهند. بنابراین امتیازی مولفه اصلی PC4 تقریبا مشابه نقشه های کانتوری سرب و روی است و این مولفه کانی سازی سرب و روی را در منطقه نشان میدهد.