سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت ا… رنجبر – گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی شاه حسینی – گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ماه بانو تاتا – گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله روشی را جهت ترکیب، آنالیز و تفسیر داده های مغناطیسی و رادیومتری هوایی ارائه می کند. نهشته مس پورفیری دره زار در مجموعه ماگمایی ارومیه دختر ایران مرکزی واقع شده است. آلتراسیونهای آرژیلیک و پتاسیک براحتی در سطح زمین قابل مشاهده نمی باشند. توزیع مکانی داده های ژئوفیزیکی با سنگ شناسی و الگوی آلتراسیون مطابقت دارد. نهشته مس پورفیری دره زار به عنوان منطقه کنترلی برای تعیین میزان همبستگی بین داده های ژئوفیزیک هوایی و منطقه کانی سازی در نظر گرفته شده است. داده های مغناطیسی و رادیومتری هوایی و داده های ژئوشیمی، آلتراسیون و ژئوفیزیک زمینی با هم به کمک روش همبستگی متعارف ترکیب و آنالیز شده اند. این روش جهت جداسازی مناطق با آلتراسیونهای گرمابی و همچنین کاهش حجم داده ها مفید تشخیص داده شده است.