سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر سالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیز
فرهنگ سرشکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
فریبرز صالحی عالی – مدیر دفتر فنی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه بسیاری از تونل ها با مق اطع مستطیل ی به روش کند و پوش در اعماق کم ساخته می شوند، که در آنجا تغییر شکل و تنش های ایجاد شده در زمین ناشی از لرزه، با تغییر عمق، تغییرات بسیار زیادی داشته و در نهایت شرایط حتی پیچیدهتری را بوجود خواهند آورد . بنابراین، لازم است که روش عملی و ساده ای توسط مهندسین طراح بسط داده شود تا اثر اندرکنش سازه – خاک در نظر گرفته شود . به همین منظور در این مقاله به بررسی روش آنالیز قاب ساده شده بر روی تونل کند و پوش متروی تبریز پرداخته و در نهایت بواسطه مدل عددی SAP 2000 به اعتبارسنجی این روش اشاره خواهد شد .