سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیاربخش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید خوش نیت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله جهت آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی قابهای فضایی صلب و خرپایهای فضایی از آنالیز موجکی استفاده می شود. ابتدا آنالیز موجکی پیوسته را جهت مطالعه محتوای زمان-فرکانس شتابنگاشت زلزله بررسی کرده و سپس با استفاده از آنالیز موجکی گسسته شتابنگاشت های سه زلزله انتخابی را در چند مرحله به تعدادی تقاط در فضای زمان-فرکانس تبدیل می کنیم. این فرایند را با استفاده از موجکهای مختلف موجود ادامه داده و آنگاه سازه های فوق الذکر را با نقاط به دست آمده از هر مرحله از آنالیز موجکی، آنالیز دینامیکی انجام داده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه می شوند. با مقایسه نتایج مراحل مختلف تفکیک شتابنگاشت زلزله های مورد نظر برای موجک های متقاوت، بهترین موجک که دارای کمترین زمان تحلیل ونیز کمترین خطا نسبت به پاسخ های واقعی انتخاب می گردد.