سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف الهی یقین – دانشگاه ارومیه دانشکده فنی
مهرداد موحدنیا – دانشگاه ارومیه دانشکده فنی

چکیده:

نیاز بشر به استفاده از اقیانوسها به منظور اکتشاف و استخراج منابع نفتی سبب پیشرفت علوم مهندسی در زمینه سازه دریایی گشته است. یکی از مهمترین و کاربردترین این سازه ها، سکوی دریایی است که همواره در معرض نیروهای بزرگ ناشی از جریان آب و بارهای نوسانی حاصل از امواج به صورت تصادفی می باشد. آنالیز و طراحی این سازه ها با در نظرگرفتن نیروهای فوق الذکر به صورت تئوری علاوه بر دشواری خاص خود، مستلزم صرف زمان زیادی می باشد که با پیشرفت علوم رایانه ای این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده است. لذا در این مقاله سعی شده است با بکارگیری یک از نرم افزارهای المان محدود تحت عنوان ANSYS 7 یک سکوی دریایی شبیه سازی شده و با پیروی از رابطه MORISON و بکارگیری معادلات موج بصورت تئوری خطی موج ایری و تئوری موج استوکس مرتبه ۵ رفتار سازه تحت اثر نیروهای ناشی از جریان آب و امواج نوسانی دریا در جهات مختلف به صورت دینامیکی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.با مشاهده نتایج تحلیل شده به صورت وابسته به زمان Time History می توان نیروهایدینامیکی وارد بر سازه و نیز تغییر مکانهای ایجاد شده در اثر اعمال امواج با تئوری های ذکر شده را تعیین و با همدیگر مقایسه نمود.