سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین مشکوه الدینی – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

مدل سازی ساختمان های بلند نیازمند توجیه فرضیات رفتاری این سازه ها در ساختار ریاضی المان های پانل دوبعدی و نیز المان های ستونی برگرفته از اجزای محدود تیری می باشد. اجزای محدود ساخته شده بر پایه توابع کرنش ، دارای توانایی مناسب جهت س اخت مدل ساختمان بلند هستند. شایان ذکر است که در ساختار تحلیلی اینگونه المان های تنش مستوی علاوه بر توجیه ویژگ ی های رفتار خمشی – برشی، قابلیت کوپلینگ با تیرهای اتصال نیز لحاظ می گردد .مطالعات نشان می دهند که کاربرد این المان ها نیازمند توجه به برخی اثرات تحل یلی در فرایند مدل سازی ساختمان بلند است. در این مق اله، افزون بر پیشنهاد اجزای محدود مناسب برای مدل سازی و تحلیل ساختمان های بلند با سیستم پایه دیوار برشی، اثرات تحلیلی مربوط به برش اضافی و سخت شدگی برشی نیز مطرح شده است . همچنین نشان داده شد ه که ایجاد یک میدان تغییرمکان هماهنگ در محل فصول مشترک پان ل های پیوسته دیوار برشی ، نیازمند تدوین و کاربرد برخی تمهیدات تحلیلی در ساختار ریاضی المان تنش مستوی است.