سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا امینی –

چکیده:

قبل از اقدام به مدیریت ریسک یک واحد پتروشیمیایی نیاز به شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در آن واحد است. پس از شناسایی و ارزیابی مخاطرات، نیاز به برآورد شدت تاثیرات وعواقب مخاطرات آشکار شده می باشد. زیرا شدت تاثیرات مخرب حوادث به همراه احتمال رخداد آن است که میزان ریسک محتمل را مشخص می کند. در این مقاله سعی شده است با توجه به اهمیت واحدهای تولید آمونیاک، آنالیز ریسک پذیری شامل پیامد و آنالیز تکرار جهت مخازن نگهداری امونیاک انجام و برآن اساس ضریب ریسک مناطق مسکونی محاسبه و مورد تحلیل قرار گیرد. این تحلیل در ارزیابی ریسک این واحد و نیز ارائه طرحی برای واکنش سریع در برابر حوادث، مورد استفاده قرار می گیرد.