سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و م
مهدی محمدی قلعه نی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و م
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش

چکیده:

سفره های آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب با چالشهای متفاوتی مانند افت سطح، کاهش میزان تغذیه به سبب نقصان بارندگی و آلاینده های طبیعی و غیرطبیعی روبرو است. از این رو پایش کیفی منابع آب زیرزمینی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است دراین مقاله نتایج مطالعه و بررسی ۵۰ حلقه چاه آبیاری از دشت کشاورزی قزوین به منظور ارزیابی مکانی و زمانی کیفیت آبهای زیرزمینی در دوره ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ ارائه شده است. به منظور تحلیل مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی از امکانات نرم افزاری زمین آمار ArcGIS نسخه ۲/۹ استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که در فصول تر سالهای مورد مطالعه، کیفیت آب زیرزمینی کاهش داشته است. بطوری که با افزایش افت سطح آب مقادیر TDS و EC آب های زیرزمینی مورد مطاله روند نزولی داشته اند. با بررسی مکانی پارامترهای کیفی آبهای زیرزمینی محدوده مطالعه مشخص شد که ۱۰ درصد از کل سطح ابهای زیرزمینی دشت مذکور برای مصارف شرب و کشاورزی مطلوب و ۶ درصد از آن برای این مصارف نامطلوب می باشد. همچنین ۴/۰ درصد از کل آب زیرزمینی فقط برای کشاورزی مطلوب و ۶/۸۳ درصد آن ازکیفیت متوسط برخوردار است.