سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه رضوانی نراقی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲ گروه فیزی
عباس عرفانیان امیدوار – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲ گروه فیزی
عباس فروتن – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲ گروه فیزی

چکیده:

سیگنال تغییرات ضربان قلب ١ همواره به عنوان یکی از روشهای غیر تهاجمی بررسی بیماریهای قلب و عروق مطرح بوده، و با استفاده از تغییرات ضربان قلب میتوان تا حدودی به نحوه عملکرد سیستم عصبی خودکار در شرایط مختلف فیزیکی و فیزیکی-فارماکولوژی پی برد. هدف اصلی این مقاله، بررسی سیگنالHRV بیمارانی با درد سینه جهتتشخیص کم خونی قلبی است. گروه مورد آزمایش بیمارانی هستند که، به علت درد سینه برای انجام آزمایش تست ورزش به پزشک معالج مراجعه کردهاند. آزمایشهای اتونومیک مختلفی بر روی این بیماران انجام شده است، و در حین انجام
آزمایشات سیگنال الکتروکاردیوگرام بیماران اخذ شده است. این آزمایشها عبارتند از: استراحت، کنترل تنفس، تنفس عمیق و برخاستن. برای آنالیز زمان-فرکانس سیگنال تغییرات ضربانقلب از توزیع های خانواده کوهن و مدل خود بازگشتی AR استفاده کردهایم. نتایج بکارگیری توزیعهای مختلف خانواده کوهن و مدل خود بازگشتیAR در آنالیز سیگنال تغییراتضربان قلب نشان میدهد که، توزیع Born-Jordan و Bessel توانائی جداسازی دو گروه سالم و بیمار را از یکدیگر داشته است. همچنین آزمایش اتونومیک برخاستن و تنفس عمیق تفاوت بیشتری بین دو گروه بیمار و سالم در توزیع زمان- فرکانس نشان میدهد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می- دهد که میتوان کم خونی قلبی را با استفاده از توان باندهایHRV در آزمایشهای اتونومیک تشخیص داد.