سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – دانشیار پردیس ابوریحان
ایرج اله دادی – استادیار پردیس ابوریحان
زینب جوانمردی – کارشناس ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
نرجس محمدی – کارشناس ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی کمیت و کیفیت روغن دانه، پنج رقم کتان روغنی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان آزمایشیدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار کشت شده و مقایسه شدند. پس از برداشت، روغن دانه ارقام کتان توسط روش سرد و با استفاده از حلال دی اتیل اتر، استخراج و با عبور از ستون آلومینا خالص سازی انجام شد. بعد از متیلاسیون روغن از دستگاه گازکروماتوگراف جهت آنالیز نمونه ها استفاده گردید. با استفاده از نتایج به دست آمده و تئوریهای موجود، نسبت ساختارهای مختلف تری گلیسیریدی موجود در روغن کتان تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که روغن کتان غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع است. آنالیزهای کمی نشان داد که ارقام کتان از نظر اسیدهای چرب از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند که در این میان ارقام RH 14/05 و LEGINA به ترتیب دارای کمترین (۱۶/۷۱ درصد) و بیشترین (۴۵/۱۶ درصد) میزان اسید لینولنیک بودند. اسید چرب اولئیک ۷۷/۶-۵۳ درصد کل اسیدهای چرب را تشکیل داد، اگرچه اسید چرب پالمیتیک نسبت به سایر اسیدهای چرب در حد مینیمم (۱۰/۵-۷/۲ درصد) بود. همچنین، نتایج نشان داد که میزان اسیدهای چرب چند غیراشباع نظیر اسید لینولئیک به میزان قابل ملاحظه و حدود ۳۸/۶-۱۵/۲ درصد بود. عمده ترین تری گلیسیرید محاسبه شده تری گلیسیریدی است که در سه موقعیت آن اسید لینولنیک قرار دارد که سه رقم Linda ،Legina و Golda دارای مقادیر قابل توجهی از این ساختار تری گلیسیریدی می باشند. لازم به ذکر است تری گلیسیرید هایی حاوی اسیدهای چرب اشباع بسیار کم می باشند.