سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی کاظم پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
احمد نادری بنی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

بیشتر سیستمهای دینامیکی، سیگنالهایی تولید میکنند که میزان افتوخیز آنها را میتوان توسط مقیاسبندی عکسفرکانسی و طیف توانی آن مشخص کرد . ممکن است این افتوخیزها بهجای داشتن یک مقیاس زمانی واحد، دارای طیف گستردهای از مقیاسهای زمانی باشند؛ لذا برای شناخت چنین سیستمهایی باید این طیف را که بیانگر پیچیدگی سیستم است بدست آورد . ما در این مقاله به آنالیز چندفرکتالی یک سری زمانی ناپایدار بنام سری سیگنالهای فاصله ضربان قلب پرداختهایم . این آنالیز بر پایه تحلیل قدرمطلق بیشینههای ضرایب موجکی میباشد . سری زمانی مربوط به فاصله ضربانهای قلب در دو قلب سالم و بیمار ( با بیماری احتقان یا انقباض دهلیزی ) است . با آنالیز طیف تکینگیهای سری زمانی هر نمونه درجه پیچیدگی آنها را مقایسه کرده و بدین وسیله قلب سالم و بیمار را از هم تشخیص
میدهیم .