سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده پارسائیان – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات
محمد باقر شمس اللهی – استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ثبت نوسانات و سیگنالهای آکوستیک مفصل زانو حین حرکت پا یک تکنیک تشخیص غیرتهاجمی جهت آشکارسازی بیماریهای مرتبط با غضروف مفصل زانو است . نوسانات یا صداهای خارج شده از مفصل زانو حین حرکت با شرایط پاتولوژیک مفصل مرتبط است و می تواند نشان دهنده شرایط نرمال و غیر نرمال غضروف سطوح مفصل زانو باشد . این سیگنالها ماهیتی غیر ایستان دارند . در این تحقیق با تحلیل سیگنال VAG در حوزه زمان، فرکانس و زمان – فرکانس به تعریف ویژگیهای مناسب در حوزه های مذکور جهت طبقه بندی سیگنال پرداخته شده است . در مجموع از حوزه فرکانس نه ویژگی، زمان دو ویژگی، زمان – فرکانس شش ویژگی و شش ویژگی نیز از ضرایب مدل پارامتری سیگنال استخراج شده است . با اعمال ویژگیهایفوق به عنوان ورودی به شبکه عصبی پس انتشار خطا چند لایه به طبقه بندی سیگنالهای مذکور به دودسته نرمال و غیر نرمال پرداخته شده است . از دو مجموعه داده ) A شامل ٣٧ فرد، ١٩
نرمال و ١٨ غیر نرمال ) و ) B شامل ۶۱ فرد، ۸ نرمال ، ۸ غیر نرمال ) جهت طبقه بندی استفاده شد . دقت طبقه بندی درمجموعه داده A ۷ / ۵۸ % و در B ۵۷ % بدست آمد .