سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا قنادی – بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پایه سکوهای دریایی تحت تاثیر نیروهای یکنواخت و متغیر نسبت به زمان قرار دارند که غالبًا ناشی از باد، جریانهای دریایی و امواج هستند. مهمترین نیروی دینامیکی، حاصل از برخورد موج با پایه سکوی دریایی می باشد. با توجه به ارتفاع و طول امواج و ابعاد اعضا، سازه دریایی، نحوه محاسبه نیروهای حاصل از امواج بر اساس تئوریهای مختلف به روشهای گوناگونی ارائه شده است. در این مقاله سعی بر این است که اثر حاصل از امواج بر روی پایه ها بصورت تابعی از فرکانس ارتعاشی سازه ارائه گردد. بدین منظور با استفاده از روشهای تحلیلی، نیروی موج از دامنه زمانی به دامنه فرکانسی انتقال یافته و سپس مقادیر بیشینه نیروهای برش پایه متناظر با فرکانسهای ارتعاشی سازه ارائه شده است. تئوریهای مختلف با مقایسه طیف آنها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کارایی و سهولت استفاده از طیف پاسخ جهت برآورد نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج ارائه شده است