سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی زاد نوقابی – دانشجویکارشناسیارشد جوشکاری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیروس سحرخیز – کارشناس متالورژی گروه ساخت وتولید مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلام

چکیده:

شکست جوش های درز ریل های راه آهن می تواند سبب مشکلات فراوانی در تعمیر، نگهداری وبازرسی خط و همچنین خروج از خط قطار گردد . در این مقال ه بر روی ۳ عدد نمون ه ی شکسته شده ی جوش جرقه ای درز ریل ، آنالیز شکست انجام گرفت ه است. به کمک بازدید چشم ی، شکست نگاری های ماکرو و میکرو باSEM مشخص گردید ، محل جوانه زنی ترک خستگی در ناحیه جان جوش ریل که دارای تنش های پسماند کششی بالایی می باشد، قرار دارد. ترک خستگی در اثر سیکل های تنشی ناشی از بی نظمی های خط در جهت افقی با وسعت محدودی اشاعه یافته است . نتایج بدست آمده بر اساس مشاهدات ساختار میکروسکوپی وتستهای مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است و حبس شدن آخالها در سطح مواد بیرون آمده جوش، تنش های پسماند جوشکا ری، تغییرات پارامترهای ریزساختاری پرلیت در منطقه ی جوش، گودشدگی در اثر سایش موضعی و بی نظمی های هندسی خط ، فاکتورهای موثر بر شکست مشخص شدند. در نهایت پیشنهادهایی برای کاهش این شکستها ارایه شده است.