سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حبیب اکبرزاده بنگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمد محمد حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

در این مقاله ضریب شکل پذیری و میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر آن در مقاطع خمشی محصور شده بتن با مقاومت بالا با مطالعه رفتار لنگر انحناء بررسی قرار گرفته است. نسبت شکل پذیری و ظرفیت انحناء بتن محصور شده به کمک روش ارائه شده که بر اساس ویژگی های واقعی یک مقطع خمشی بتنی می باشد، محاسبه گردیده است. در این روش منطقه فشاری مقاطع مستطیلی با توجه به منحنی‌های جدا کننده پیشنهادی، به سه ناحیه بتن محصور شده موثر هسته، بتن محصور نشده داخل هسته و بتن محصور نشده پوشش تقسیم می شود. بر اساس نواحی تفکیک شده مقطع از منحنی های واقعی تنش-کرنش آزمایشگاهی بتن محصور شده و محصور نشده برای هر قسمت استفاده شده و پخش واقعی تنش بتن در منطقه فشاری تعیین گردیده است. لذا به این ترتیب اثر غیر همزمانی حداکثر مقاومت بتن محصور شده و محصور نشده در کرنش یکسان در نظر گرفته می‌‌شود و بنابراین می‌توان شکل پذیری را دقیق‌تر مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده از این روش برای نسبتهای مختلف شکل پذیری، با روش کنت و پارک ( Kent &Park )که برای تمام مقطع از یک منحنی تنش-کرنش استفاده می شود، مقایسه گردیده و نتایج نشان می دهد که در روش کنت و پارک منحنی ممان –انحناء از واقعیت فاصله گرفته و محاسبات قدری دست بالا صورت گرفته است.