سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج جزیرئیان –

چکیده:

آنالیز جزر و مد شامل مشخص نمودن دامنه تمام مولفه های مهم هارمونیک های اصلی و تعیین تاخیر فاز نسبت به فازهای اصلی مولفه های فوق درجزر و مد تعادلی می باشد. در واقع آنالیز جزر و مد تجزیه نتایج حاصل از مشاهدات ثبت شده جزر و مدی به مولفه های ان می باشد که از روشهای مختلفی می توان این پدیده را مورد بررسی قرار داد یکی ازاین روشها تئوری فوریه است که بحث اصلی ما در این مقاله می باشد . این مولفه های هارمونیک می توانند در پیش بینی جزر و مد در آینده مورد استفاده قرار گیرند اگر اطلاعات جزرو مدی در یک موقعیت ثابت برای یک پریود زمانی مناسب شده باشد آنالیز هارونیک اثر مولفه های نیروی جزر و مدی بر روی ارتفاع جزر و مد در این موقعیت را نشان خواهد داد ولی مولفه های ارتفاع جزر و مد خواص مشابه با مولفه های تولید جزر و مد برای یک موقعیت معلوم را ندارند بنابراین شکل حوزه آبگیر اطراف آن نقطه باعث می شودکه آب در یک روش واحد به مولفه های نیروی تولید جزر و مدی پاسخ دهد به همین دلیل جهت آنالیز و پیش بینی دقیق جزر و مد در یک منطقه وسیع مانند خلیج فارس نیاز به ایستگاه های جزر و مدی متعدد با اطلاعات پیوسته می باشد. که در این مقاله جهت نیل به این هدف از چندین ایستگاه جزر و مدی استفاده شده است.